Socialpsykiatrien Frederikssund

Opsøgende Team

Et tilbud om en støttekontaktperson til borgere med sindslidelse, med et stof – eller alkoholmisbrug, og til personer med særlige sociale problemstillinger.

Det opsøgende team giver en kortvarende eller ”akut” indsats til borgere der ikke har brug for, eller ikke ønsker/kan en længerevarende støtteindsats. Det kan også benyttes i tilfælde af, at visitationen via VUM udredning endnu ikke er faldet på plads. Tilbuddet kan således benyttes uden visitation.

Det opsøgende team udfører ikke behandlingsopgaver, eller politimæssig indsats, hvis der er behov for tvangsindlæggelse, på grund af psykotisk tilstand og borgeren er til fare for sig selv eller andre. Der henvises i stedet til at kontakte politi og læge. Problemer der overvejende vurderes at relatere sig til misbrug henvises til Frederikssund kommunens misbrugscenter Novavi.

  • Tavshedspligt: Borgeren kan være sikker på, at personlige oplysninger ikke kommer videre.
  • Brobygning: Bindeled mellem borgeren og relevante myndigheder eller sundhedspersonale (støtte til, at borgeren tager kontakt til læge/tandlæge, psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling, væresteder, forsorgshjem, sagsbehandlere m.m.)
  • Kortvarig støtte: Det opsøgende team er ikke pålagt bestemte rammer for, hvad der kan hjælpes med. Opgaven sker i samtale med borgeren. Den kortvarige støtte består i et samarbejde, direkte mellem borger og medarbejder.
  • Målet er at styrke udsattes mulighed for at opnå og bevare kontakten til omverdenen, at mestre eget liv med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov.