Socialpsykiatrien Frederikssund

Tilsyn

Tilsyn med dagtilbud til voksne med særlige behov

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med de fleste døgntilbud, som er beliggende i Frederikssund Kommune. Læs mere om socialtilsynet 

Frederikssund Kommunes egen Tilsynsenhed fører tilsyn med de kommunale dagtilbud, som ikke modtager tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden. De kommunale dagtilbud omfatter aktivitets og samværs tilbud efter SEL § 104, (støttecentre/klubvirksomhed), samt beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103.

Tilbuddene kan både være til personer med udviklingshandicap eller psykisk syge.

Tilsynsenheden varetager bl.a. følgende opgaver:

  • Godkendelse af nye tilbud
  • Tilsyn med driften af enhederne (herunder gennemførelse af anmeldte/uanmeldte tilsynsbesøg)
  • Myndighedsopgaver tilknyttet Tilbudsportalen
  • Behandling af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse
  • Registrering og opfølgning af "utilsigtede hændelser" (UTH)

Tilsynet har fokus på tre overordnede aspekter

Kontrolaspektet

Skal sikre at tilbuddet overholder gældende lovgivning og at det er i overensstemmelse med det grundlag, Byrådet har vedtaget med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi.

Kvalitetsaspektet

Skal sikre at tilbuddet anvender gode faglige standarder i dets ydelser og opgaveløsning. Målet er at sikre, at der fastholdes en basiskvalitet, der lever op til det udmeldte serviceniveau og godkendelsesgrundlag. Den faglige kvalitet i tilbuddet vurderes også gennem brugernes og de pårørendes oplevelser af tilbuddets opgaveløsning.

Udviklingsaspektet / læringsaspektet

Sætter fokus på at rammer og ydelser løbende udvikles i takt med brugernes behov og gældende målsætninger, herunder faglig-, personale- og organisationsudvikling.

Læs mere om tilsyn med dag- og døgntilbud samt se tilsynsrapporterne på tilbudsportalen